FATİHA

2015-09-17 15:03:00

EK:2. FATİHA SURRESİ VE MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn." AMİN

Manası: "Hamd/ŞÜKÜR,  âlemlerin Yaratıcısı, Hâkimi ve Sahibinedir. O, bu âlemde de, ahirette de her şeyi veren ve merhamet edendir.  O, Din Günü’nün de Yaratıcısı, Hâkimi ve Sahibidir. (Allah’ım!) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.Bizi dosdoğru yola ilet; nimete erdirdiğin kimselerin (peygamberlerin, nebilerin, Sıddıkların, şehitlerin ve dünya malına aldanmayanların);  yoluna eriştir; doğru yoldan sapanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil. " KABUL BUYUR ALLAH’IM

Fatiha Suresi, Mekke'de inmiştir. 7 ayetten oluşmaktadır. Tamam, olarak inen ilk suredir. Resmi sıralamada birinci, nüzul sırası itibarıyla beşinci süredir. Kur'an'ın ilk süresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Halk arasında yaygın olarak "El-Ham" suresi olarak da bilinir. Bu sureye " birçok sırrı taşıdığı için "el-Kenz" gibi isimler de verilmiştir. Peygamberimiz "Fatiha’yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Bundan dolayı beş vakit namazın her rekâtında bu süreyi okumak vaciptir.

Manası itibariyle Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatlarıyla Fatiha’da vardır. Fatiha’da, övgüye ve ibadete lâyık tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğu hususları ifade edilmiştir.

Ayrıca bu surede Allah'ın "rabb", "rahman" ve "rahim" gibi yüce sıfatlarından da bahsedilmektedir. Rab; terbiye eden, besleyip büyüten, istediği şekle sokan, kullarına "yap, yapma!" diye tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren demektir.

Rahman, bu surede Allah’ın ikinci sıfatı olup pek merhametli, sonsuz ve umumi rahmet sahibi demektir. Başka bir deyişle Rahman; her varlığa yaradılışının gerektirdiği gayeye göre bir takım kabiliyetler veren, şahsının ve türünün yaşaması için gereken her şeyi hepsine birden, bunların isteyip istemediğine, çalışıp çalışmadığına, imanlı veya imansız olduğuna bakmayarak vermiş olan ezelî, geniş, sonsuz rahmet sahibi demektir.

Rahîm; çok merhamet edici demektir. Bu da, Allah'ın üçüncü sıfatıdır. Allah'ın Rahîm sıfatını taşımasının anlamı şudur: Akıl ve iradeye, iyiyi kötüden seçme kudretine sahip olarak yaratmış olduğu insanlara Allah, rahman sıfatının gerektirdiğinden fazla olarak, çalışmalarının karşılığı artı nimetler verir.Allah'ın bu nimetlerine kavuşmak için her şeyden evvel, insanın iradesini kullanarak çalışması, Allah'ın gösterdiği yoldan yürümesi gerekir. Allah isterse onun bir amelini bin bir mükâfat ile de karşılar. Bu rahîm sıfatının gereğidir.

"Mâliki yevmi'd-dîn" (Din Günü'nün Sahibi), Yüce Allah'ın surede geçen diğer sıfatıdır. Bu sıfatı gereğince Allah, insanın yaptığı her iyi ve kötü işin karşılığını mutlaka ahirette verir.

Fatiha’da Allah’ın yüce sıfatları böylece belirtildikten sonra, bu sıfatlara sahip Allah'a karşı kulun tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği ifade edilir. Kul, yalnızca bu yüce sıfatlara sahip Allah'a ibadet etmeli ve ona sığınmalı, ondan kendisini hidayete erdirmesini dilemelidir.

0
0
0
Yorum Yaz